SPRAWDŹ I WYBIERZ DLA
SIEBIE NAJLEPSZE OC
  • sprawdź szybki kalkulator OC
  • porównaj składki wszystkich ubezpieczycieli w kilka minut
  • wybierz ubezpieczenie i kup online
Kalkulator OC

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Czas, zegarek - wypłata odszkodowania

Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy to jedna z najważniejszych kwestii po zdarzeniu drogowym. Osoba poszkodowana, której należą się środki z polisy sprawcy, często nie wie, po jakim czasie ubezpieczyciel wypłaci jej należne z tego tytułu odszkodowanie. Zastanawiasz się, co w sytuacji, kiedy  wypłata odszkodowania znacznie się wydłuża? Sprawdź.

Wypłata odszkodowania OC z polisy ubezpieczyciela – jak długo trzeba czekać na pieniądze?

Kierowcy będący poszkodowanymi w zdarzeniu drogowym, po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy mogą liczyć na adekwatne do uszkodzeń środki finansowe. Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z polisy sprawcy? Towarzystwo ubezpieczeniowe ma określony czas, w jakim jest zobligowane do wypłaty środków. Określa to art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na mocy obowiązujących przepisów, ubezpieczyciel zobligowany jest do wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zawiadomienia. Jeżeli w ciągu 30 dni przeprowadzane były czynności wyjaśniające, zyskuje on dodatkowe 14 dni. Ostateczny termin wypłaty środków nie powinien przekraczać 90 dni od dnia zawiadomienia. Znaczne wydłużenie może mieć miejsce jednak jedynie wtedy, kiedy w trakcie postępowania konieczne było wykonanie kilku czynności wyjaśniających.

Zdarza się, że ubezpieczyciel nie wypłaca środków nawet po upływie 90 dni od daty zgłoszenia wniosku. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli związane jest to z toczącym się postępowaniem karnym lub cywilnym w danej sprawie. Nie jest to jednak częste.

Wypłata odszkodowania po terminie – obowiązki towarzystwa ubezpieczeniowego

Sprawy, które trafiają do ubezpieczyciela, nie zawsze są oczywiste i konieczne jest ustalenie dokładnego przebiegu wydarzeń. Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania w takiej sytuacji? Zwykle dłużej niż w zwykłych przypadkach. Pracownik zajmujący się daną sprawą, po zapoznaniu się z dokumentacją może stwierdzić, że jest ona niewystarczająca, aby ustalić, co dokładnie zaszło. Wówczas może podjąć decyzję o dokładniejszym sprawdzenie danego przypadku. Ubezpieczyciel jest jednak zobligowany do tego, aby poinformować osobę poszkodowaną o zaistniałej sytuacji. Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy ulega wówczas wydłużeniu.

Jeżeli wypłata odszkodowania OC przedłużyła się i nie nastąpiła w ciągu przewidzianych 30 dni od dnia zgłoszenia, wówczas ubezpieczyciel jest zobligowany do odpowiedniego poinformowania wnioskodawcy. Informacja powinna zawierać:

  • wzmiankę o przedłużeniu rozpatrywania sprawy,
  • załącznik z dokładnym wyjaśnieniem, co wpłynęło na decyzję,
  • planowany termin wyjaśnienia sprawy.

Warto również zaznaczyć, że pomimo możliwości wydłużenia postępowania w celu dokładnego ustalenia przyczyny oraz wysokości środków, po 30 dniach i przedłużeniu terminu, ubezpieczyciel jest zobowiązany do częściowej wypłaty środków na rzecz wnioskodawcy.

Częściowa wypłata odszkodowania z polisy – czy należy się jej obawiać?

Bezsporna część odszkodowania wypłacanego z polisy sprawcy jest kwotą, która niezależnie od wyjaśnienia danego postępowania przysługuje osobie poszkodowanej. Kierowcy poszkodowani w wyniku zdarzenia drogowego nie muszą się obawiać, że przyjęcie części pieniędzy w trakcie toczącej się sprawy, wpłynie w jakikolwiek sposób na jej dalsze rozstrzygnięcie. Warto także mieć na uwadze, że w przypadku tej części odszkodowania istnieje możliwość otrzymania pieniędzy bez konieczności przedstawiania ubezpieczycielowi rachunków oraz faktur za dotychczasowe naprawy.

Osoba poszkodowana powinna mieć jednak na uwadze, że środki wypłacane z tego tytułu nie są dużą kwotą. Wypłacając część bezsporną, towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę jedynie wybiórcze informacje, dlatego nie należy spodziewać się dużych profitów.

Co jeśli termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy został przekroczony?

Osoby poszkodowane powinny mieć na uwadze również fakt, że w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe przekroczyło bez powodu termin wypłaty środków, może zostać ono pociągnięte do odpowiedzialności finansowej. Organem, który nakłada na ubezpieczyciela karę, jest Komisja Nadzoru Finansowego. Wyróżnia się dwa rodzaje grzywien, jakie mogą zostać uznane w tym przypadku:

  • na członków zarządu firmy, gdzie jej wysokość obliczana jest na podstawie trzykrotnego średniego wynagrodzenia z ostatnich dwunastu miesięcy działalności,
  • na firmę ubezpieczeniową, gdzie wysokość nałożonej kary może wynosić nawet 0,5% składki przypisanej brutto, jaką pozyskał ubezpieczyciel w ostatnim roku.

Osoba poszkodowana może dodatkowo wnioskować o wypłacenie odsetek za opóźnienie wypłaty środków. Wówczas należy powołać się na kodeks cywilny oraz art. 481.

Jak należy postępować, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty środków?

Kierowcy będący osobami poszkodowanymi w zdarzeniu drogowym, muszą być także przygotowani na sytuacje, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy nie uzna swojej odpowiedzialności za wypłacenie odszkodowania. Co wówczas powinna zrobić osoba wnioskująca o środki? Przede wszystkim zachować spokój, gdyż podobnie jak w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel przedłuża wypłacania środków z polisy, również w tym przypadku poszkodowany jest chroniony prawem. Dokładne informacje zawiera art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach. Artykuł nakłada na ubezpieczyciela obowiązek wystosowania pisma do wnioskodawcy.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty całej sumy, decydując się wyłącznie na częściowy zwrot, w dokumencie powinna zostać dodana odpowiednia informacja na ten temat. Musi ona zawierać:

  • podstawę prawną, na mocy której ubezpieczyciel odmawia wypłaty pełnego odszkodowania,
  • przyczynę, z jakiej wynika podjęta przez niego decyzja.

W takim dokumencie towarzystwo ubezpieczeniowe ma również obowiązek dodania informacji, że wnioskodawca nie musi zgadzać się z przedstawionym rozwiązaniem i swoich praw może dochodzić przed sądem. Strona wnioskująca na mocy otrzymanych dokumentów może natomiast odwołać się od decyzji, przedstawiając np. faktury za wykonane naprawy lub od razu skierować sprawę na drogę sądową.

Dodaj komentarz